Gràdh-nàdair is àrainneachd tro shùilean

Gràdh-nàdair is àrainneachd tro shùilean

Date/Time
Date(s) - Sun 8th Nov - Wed 11th Nov, 2020
10:00am - 4:00pm

Location
Moniack Mhor, Kiltarlity, Inverness-shire , IV4 7HT


Gràdh-nàdair is àrainneachd tro shùilean dithis shàr-Ghàidheal: dìleab Dhonnchaidh Bhàin agus Dhòmhnaill MhicFhionnlaigh nan Dàn.
(Airson feadhainn a tha filenta ann an Gàidhlig )

Le Ruairidh Macilleathain

Dh’fhàg Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir agus Dòmhnall Mac Fhionnlaigh nan Dàn againn dà de na dàin a bu chumhachdaiche a chaidh a sgrìobhadh ann an Gàidhlig riamh mu nàdar – Coire Cheathaich agus Òran na Comhachaig. Stiùiridh Ruairidh MacIlleathain na compàirtichean tro gach dàn, a’ sgrùdadh briathrachas is ìomhaigheachd gach bàird, agus a’ brosnachadh deasbad mu sgrìobhadh Gàidhlig anns an latha a th’ ann – am bu chòir dha a bhith a’ leantainn chas-cheumannan stèidhichte no a’ lorg shlighean ùra? Bithear a’ brosnachadh chompàirtichean gus rudeigin ùr a sgrìobhadh ann an Gàidhlig air an latha – rosg, bàrdachd, dealbh-cluich, ficsean no neo-fhicsean – mu nàdar, gràdh-dùthcha no na dùbhlain a tha ro mhac an duine gu cruinneil.
NB: Feumaidh na daoine a thig don bhùth-obrach seo a bhith fileanta ann an Gàidhlig, le comas math sgrìobhaidh is leughaidh.

 

Love of nature and environment as expressed by two great Gaelic poets – Duncan Bàn and Dòmhnall MacFhionnlaigh nan Dàn.
(For fluent Gaelic speakers)

With Roddy MacLean

Duncan Ban MacIntyre and Dòmhnall MacFhionnlaigh nan Dàn left us two of the most powerful literary celebrations of land and nature in our language – Coire Cheathaich and Òran na Comhachaig. Ruairidh Maclean will guide participants through both poems, examining the authors’ choice of words and imagery, and will stimulate debate about the role of the modern Gaelic writer – is it to strengthen the heritage by mastering existing norms or to consciously move Gaelic writing into uncharted territory? Participants will be encouraged on the day to write creatively – prose, poetry, drama, fiction or non-fiction – about nature, landscape or the challenges of global environmental change.Please read our Terms & Conditions before booking.
Bursaries are always available, and you also have the option to pay in installments, see How to Book.

Bookings

This course is now fully booked. Please contact us on info@moniackmhor.org.uk or 01463 741 675 to be added to the waiting list.


Comments are closed.